DOKTOR OPĆE MEDICINE - na određeno vrijeme (od 04.06.2018.)

Temelje čl. 4. Pravilnika o radu, Psihijatrijska bolnica Lopača, raspisuje dana  14.05.2018., sljedeći

 

NATJEČAJ

za prijam radnika u radni odnos

za radno mjesto

 

DOKTOR OPĆE MEDICINE

1 izvršitelj, na određeno vrijeme (m/ž)

 

Uvjeti:

  • završeno VSS, dr.med,
  • važeće odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore

Rok prijave: 30 dana od objave natječaja

Kandidati uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • presliku domovnice,
  • važeće odobrenje za samostalni rad ( licenca).

 

Prijave slati na adresu poštom

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA, Lopača 11, 51218 Dražice

ili na e-mail: tanja.vukovic@pbl.hr, s naznakom “ za natječaj- zasnivanje radnog odnosa.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

 

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA