Financijski plan 2021.-2023. PB Lopača

Prema članku 6. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu, nakon usvojenog Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godine, Upravno vijeće PB Lopača na 31. sjednici dana 22.12.2020. godine donosi Financijski plan PB LOPAČA za 2021.godinu te projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Psihijatrijska bolnica Lopača - prihodi 2021.-2023.

Psihijatrijska bolnica Lopača - rashodi 2021.-2023.