Financijski plan za 2022. godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prema članku 6. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, nakon usvojenog Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godine, Upravno vijeće PB Lopača na 43. sjednici dana 21.12.2021. godine donosi Financijski plan PB LOPAČA za 2022.godinu te projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Proračun 2022.

Prihodi 2022.-2024.

Rashodi 2022.-2024.