2018

Informacije o zdravstvenom stanju pacijenata na liječenju u PB LOPAČA dostupne su na tel. broju liječnika 051/652-226 od ponedjeljka do petka , u vremenu od 13-14 sati .

Temeljem odredbe članka 19. Statuta,Upravno vijeće PB Lopača donijelo ja na sjednici dana 21.12.2017.godine slijedeće:
Prihodi 2018-2020
Rashodi 2018-2020
Obrazloženje financijskog plana 2018-2020